Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom stránok www.xcomp.sk, v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je:
Miloš KURUC – Xcomp, Ružová 139/103, 935 21 Tlmače, IČO: 40925838, DIČ: 1027548291.

Ktoré osobné údaje spracúvame?

Fakturačné/dodacie údaje/registračné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová schránka, adresa doručenia,  požívateľské meno.
Údaje o nákupoch, prihláseniach: údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky,  číslo účtu, IP adresa,  webový prehliadač, dátum a čas registrácie..

Spracúvame vaše fakturačné/dodacie údaje a údaje z formulárov na účely spracovania správ ktoré nám nimi pošlete.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Osobné údaje na účely registrácie na stránke www.xcomp.sk spracúvame na základe vášho súhlasu.  Registrácia na stránke nie je podmienkou.

Ako dlho sú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 5 rokov od dátumu registrácie. Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií  budeme vaše osobné údaje uchovávať 3 roky od dátumu registrácie. Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.

Je poskytnutie osobných údajov povinné?

Poskytnutie osobných údajov na registráciu a vybavenie objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov marketingové účely je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe zákona a osobitných predpisov.
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov. Sú to poskytovatelia IT služieb, marketingové agentúry, poskytovatelia poštových a doručovateľských služieb.V

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Právo na odvolanie súhlasu.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na zasielanie marketingových informácií a súhlas s registráciou na stránke www.xcomp.sk môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa, na našom webe prostredníctvom kontaktného formulára na stránke O nás, alebo e-mailom na mailovú adrese info@xcomp.sk. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej správe, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania.

Právo na prístup k vašim osobným údajom.
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov.
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Na základe žiadosti máte právo na opravu, alebo doplnenie vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.P

Ako si uplatňovať svoje práva?

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa, s. r. o., kontaktným formulárom na stránke kontaktov alebo elektronicky na emailovú adresu info@xcomp.sk.
Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, do jedného mesiaca od jej doručenia.

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou, máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Platné od 1.januára 2019